Prawo Karne

Prawo karne sensu largo jest to zespół przepisów prawnych normujących kwestie odpowiedzialności karnej człowieka za czyny zabronione pod groźbą kary kryminalnej.

Podstawowymi źródłami aktualnie obowiązującego w Polsce pisanego prawa karnego są ustawy: Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, Kodeks karny wykonawczy.

Z kolei najważniejszym aktem regulującym prawo karne skarbowe jest ustawa Kodeks karny skarbowy.

Dobry adwokata specjalizujący się w prawie karnym może znacząco zmienić losy postępowania dlatego warto poszukać dobrego karnisty

Ze względu na wagę zabronionych czynów prawo karne możemy podzielić na prawo wykroczeń, zajmujące się czynami o stosunkowo niewielkim stopniu szkodliwości społecznej oraz prawo karne sensu stricto, zajmujące się czynami o większym ładunku szkodliwości społecznej.

Postępowanie karne dzieli się na następujące stadia:
  • postępowanie przygotowawcze (prowadzone w formie śledztwa albo dochodzenia),
  • postępowanie główne (przed sądem I instancji),
  • postępowanie odwoławcze (kontrolne, przed sądem II instancji),
  • postępowanie wykonawcze.
Postępowanie przygotowawcze

Postępowanie przygotowawcze dzieli się na dwa etapy:
  • postępowanie w sprawie, kiedy organy ścigania próbują ustalić, czy doszło do popełnienia czynu zabronionego i kto jest jego sprawcą;
  • postępowanie przeciwko osobie, kiedy zebrane dowody pozwalają na postawienie konkretnej osobie zarzutu popełnienia czynu zabronionego (wydanie postanowienia o przedstawieniu zarzutów).
W postępowaniu przygotowawczym stronami są pokrzywdzony i podejrzany.

Postępowanie przygotowawcze może toczyć się w formie śledztwa lub dochodzenia. Prowadzi je prokurator, a w zakresie wskazanym w ustawie – Policja.

Postępowanie rozpoczyna się od zawiadomienia o przestępstwie (może też zostać wszczęte na skutek informacji uzyskanej w inny sposób przez organ prowadzący postępowanie), a kończy się zwykle wniesieniem do sądu aktu oskarżenia, ewentualnie umorzeniem postępowania lub odmową jego wszczęcia (w wyjątkowych wypadkach możliwe są również inne decyzje procesowe).

Postępowanie sądowe

Najczęściej postępowanie sądowe rozpoczyna się wniesieniem do sądu aktu oskarżenia.

Podstawowym obowiązkiem sądu jest ustalenie prawdy, co odbywa się w drodze rozprawy, podczas której po jednej stronie oskarżyciel, a po drugiej oskarżony, który może mieć obrońcę, przedstawiają argumenty za tezami i przeciw tezom aktu oskarżenia.

Proces sądowy ma charakter dynamiczny i składa się nań ogół czynności procesowych dokonywanych przez wszystkich uczestników postępowania.

Najważniejszą częścią tego postępowania jest rozprawa główna, w której toku przeprowadzane są dowody, np. z zeznań świadków lub opinii biegłych. Rozprawa kończy się wydaniem wyroku.

Rozstrzygnięcie sądu może polegać na uniewinnieniu oskarżonego, umorzeniu postępowania, warunkowym umorzeniu postępowania lub skazaniu oskarżonego.

Apelacja i zażalenie

W postępowaniu karnym zostały przewidziane środki prawne, które pozwalają wzruszyć zapadłą w procesie decyzję, poddać ją kontroli innego organu procesowego albo pozbawić ją mocy prawnej.

Do takich środków zaliczamy apelację, zażalenie i sprzeciw.

Apelacja przysługuje od nieprawomocnych wyroków sądu pierwszej instancji, zażalenie służy do zaskarżania niektórych postanowień i zarządzeń sądu. Ponadto istnieje możliwość wniesienia sprzeciwu wobec postanowienia lub zarządzenia oraz sprzeciwu wobec wyroku nakazowego.

RANKING ADWOKATÓW PRAWO KARNE